KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

İSTEB olarak yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili sizi aydınlatmak istiyoruz.

I. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Moda, Caferağa Mahallesi, Cem Sokak 21/4 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim İstanbul Emlak Brokerleri Kulubü İşletme Kooperatifi (kısa adıyla İSTEB) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Kanun’a uygun hareket edebilmemiz amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyoruz.

II. Kadıköy Kooperatifi’nin Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı
İSTEB, internet sitelerimiz veya bülten abonelerinden veya imza kampanyasına katılım süreci kapsamında yazılı/sözlü/elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlemektedir.

III. Kişisel Verilerinizi Ne için Kullanıyoruz?
İSTEB, topladığı verileri, sizi yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar edebilmek için kullanır. Bu amaçla İSTEB bilgi verici e-postalar gönderecektir.

İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi yk@isteb.org.tr adresine mail atarak bildirebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizin Toplanması
İSTEB takipçilerine ait verileri İSTEB’e ait internet sitesinde yer alan iletişim formları, iletişim sahibinin bizzat izni ve imza kampanyaları aracılığıyla toplamaktadır. Bu formlarla ad, soyad ve iş veya özel e-posta adresi bilgileri toplanmaktadır.

V. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İSTEB’e başvurarak, kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi yk@isteb.org.tr elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Başvurularınızın tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvuru yapabileceğinizi anımsatırız.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan kooperatifimizce bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak tarafımıza yapılacak başvurular, Odak Emlak Hizmet Binası – Moda, Caferağa Mahallesi Cem Sokak No : 21/4 Kadıköy/İstanbul adresine noter vasıtasıyla veya Kadıköy Kooperatifi’ne yk@isteb.org.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletilebilecektir.

VI. Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır?
İSTEB, kural olarak, abonelerinin, imza kampanyasına katılanların ve diğer 3. Kişilerin iletişim bilgilerini sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.
Bununla birlikte bülten, kampanya bilgilendirmesi gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere (mesela toplu e-mail gönderimi yapan kuruluş ya da kredi kartı ödemelerinin kart numaralarını görmeden yapılmasını sağlayan kuruluş) Kanun’un 5/a, c, ç ve e maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, kişisel veri aktarımı, açık rızanız aranmaksızın yapılmaktadır. Aynı sebeplerle, daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır.

Gerektiği durumlarda yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden İSTEB sorumlu olmadığını beyan eder.

VII. Kişisel Verilerinizin Korunması
İSTEB, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. İSTEB’in sitesinde, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak sizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.
İSTEB, çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur.
İmza kampanyalarına katılarak ve sizinle iletişime geçmek için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve İSTEB’ebilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

VIII. KVKK uyarınca İSTEB’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde İSTEB açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
İSTEB ve ilişkili kuruluşları, VI. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin veya yurtdışına çıkarılmasının gerekli olması,
İSTEB’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, İSTEB’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IX. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
İşlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu incelemek için lütfen tıklayın.
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

İletişim kanalları ile ilgili değişiklik yapmak isterseniz yk@isteb.org.tr adresine e-posta yazabilirsiniz.